gallery/ewpm robocze

STATUT
STOWARZYSZENIA EDUKACJI I WSPARCIA POSZKODOWANYCH MAJĄTKOWO

uchwalony w dniu 18.03.2015 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacji i Wsparcia Poszkodowanych Majątkowo, a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla przeciwdziałania zjawisku lichwy, przestępstw ekonomicznych oraz w celu poprawy sytuacji ofiar tych przestępstw oraz stanu prawnego w tej kwestii w Polsce.
3. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Siedzibą stowarzyszenia jest Rzeszów.
6. Identyfikacja Stowarzyszenia - Stowarzyszenie posługuje się nazwą oraz emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. Wzór emblematu zostanie określony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 2. Teren działania

1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3. Możliwość zrzeszania się
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 4. Cele Stowarzyszenia
1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie praktykom lichwiarskim,przestępstwom ekonomicznym, poprawa sytuacji ofiar tych przestępstw oraz prawa związanego z tymi problemami w Polsce.
2. Kreowanie postaw proedukacyjnych, prorozwojowych i proaktywnych
3. Aktywizacja zawodowa osób poszkodowanych
4. Pomoc i doradztwo prawno-ekonomiczne ofiarom praktyk lichwiarskich i innych przestępstw ekonomicznych.

§ 5. Metody działania Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) działalność edukacyjno-informacyjną zapobiegającą zjawisku lichwy i przestępstwom ekonomicznym,
b) edukację finansową oraz związaną z rozwojem osobistym
c) szkolenie poszkodowanych w kierunku budowaniu kariery zawodowej oraz
przedsiębiorczości
d) pozyskiwanie funduszy przeznaczanych na pomoc materialną ofiarom lichwy i przestępstw ekonomicznych, które wskutek wyczerpania drogi prawnej utraciły majątek, zdrowie, a często dach nad głową,
e) pozyskiwanie funduszy na realizację działań statutowych
f) działalność popularyzacyjno - wydawniczą
g) organizację szkoleń, warsztatów, debat, szkół letnich i zimowych, treningów, wyjazdów studyjnych, stażów oraz praktyk zawodowych.
h) organizację konferencji, pokazów, seminariów, wydarzeń
i) tworzenie sieci wymiany informacji i wzajemnego wspierania podobnych organizacji
j) współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu piętnowanie nierzetelnych praktyk instytucji zaufania publicznego w zakresie praktyk
lichwiarskich i ich skutków,
k) dążenie do zmian prawa w celu eliminacji zjawiska lichwy w Polsce oraz wprowadzenie regulacji prawnych ograniczających możliwości dla przestępstw ekonomicznych
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 6. Członkowie
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 7. Członkowie zwyczajni
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, obywatele RP i cudzoziemcy, które popierają cele Stowarzyszenia oraz dają należytą rękojmię czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji tych celów. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8. Nabycie członkostwa
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
c) opłaci wpisowe, którego wysokość uchwalona została na zebraniu założycielskim.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 9. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§ 10. Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu opóźnienia w płaceniu składek przez okres pół roku,

c) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemuprzysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnegozgromadzenia członków jest ostateczna.

 

§ 11. Członkowie wspierający i honorowi

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawnadeklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawieuchwały Zarządu.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosławybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawawyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowiezwyczajni z uwzględnieniem praw i obowiązków ujętych w punktach 6 i 7 rozdziału III par § 11.

6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

8. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lubpozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do WalnegoZgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 12. Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 13. Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przezZarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomościwszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, przedstawiając w załączeniu porządek obrad.

4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jestzwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lubpisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Obradom przewodniczy wybrany na początku Walnego Zgromadzenia Członkówwiększością głosów Przewodniczący.

6. Walne Zgromadzenie Członków podjętą przez siebie uchwałą może zmienić lubuzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, w tym w przedmiocie pozbawieniaczłonkostwa, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2członków uprawnionych do głosowania. Głos wstrzymujący jest uważany zanieważny. Jeżeli członków jest mniej niż 50 % to po upływie 30 minut i uprzednim sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu prawidłowości powiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może zarządzić rozpoczęcie WalnegoZgromadzenia przy obecności mniej niż 50% członków Stowarzyszenia. Dotyczy torównież zmian w Statucie.

8. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile 1/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków nie zażąda głosowania pisemnego (tajnego).

9. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków jest sporządzany i podpisywany przezPrzewodniczącego. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jegomajątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkichsprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 14. Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia nazewnątrz. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z:

a) Prezesa

b) Wiceprezesa

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie Członków.

5. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 4 lat.Członkowie Zarządu ustępują po upływie czteroletniego okresu, na jaki zostaliStrona6wybrani. W wypadku, gdy członek Zarządu zrezygnuje bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, Walne Zgromadzenie Członkówbędzie zwołane w celu wyboru nowego członka, nie później niż w ciągu 30 dni oddaty jego rezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie wstanie wykonywać swoich obowiązków. Uchwała o wyborze członków ZarząduStowarzyszenia zapada większością głosów.

6. Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, upoważniony Wiceprezes, kierujepracami Zarządu i jest odpowiedzialny za działalność Stowarzyszenia.

7. Prawo reprezentacji Stowarzyszenia i podpisywania dokumentów w jego imieniuprzysługuje Prezesowi lub Wiceprezesowi, którzy mogą samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie.

8. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych przez statutowychczłonków głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, przyzastrzeżeniu, że głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego. Uchwały mająformę pisemną, o ile żaden członek Zarządu nie wniesie sprzeciwu.

 

§ 15. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:

a. Przewodniczącego

b. Zastępcy

c. Sekretarza

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członkóworaz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani, zawieszani i odwoływaniw drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. W skład Komisji Rewizyjnejnie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Kadencja członków Komisji Rewizyjnejwynosi 4 lata. W przypadku, gdy członek Komisji Rewizyjnej złoży rezygnację bądźnie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, WalneZgromadzenie Członków będzie zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty jegorezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie w staniewykonywać swoich obowiązków.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały, jeżeli jest obecnych, conajmniej dwóch członków Komisji łącznie.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 16. Składniki majątku

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a. składek członkowskich,

b. darowizn

c. spadków i zapisów.

d. dotacji

e. dochodów z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez (wchwili rozpoczęcia działalności)

f. dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkachkapitałowych

g. dochodów z majątku Stowarzyszenia

h. innych środków finansowych

2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne,

 

§ 17. Zasady gospodarki finansowej

1. Majątek ten służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Zabrania się w szczególności:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, na zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następujebezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie może rozpocząć w każdym okresie działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód tej działalności przeznaczony jest wyłącznie narealizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezes w reprezentacji jednoosobowej lub Wiceprezes z Prezesem łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18. Zmiany w Statucie

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 13 ust. 7).

§ 21. Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 2/3 Członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członkówokreśla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowaniemają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.